Vijeće za financijsku stabilnost osnovano je na temelju Zakona o Vijeću za financijsku stabilnost koji je Hrvatski sabor donio krajem prosinca 2013. Zakonom se uređuju pitanja iz područja financijske stabilnosti, oblikovanje i provođenje makrobonitetne politike i njezini ciljevi, osnivanje, način rada i nadležnost Vijeća te druga pitanja bitna za oblikovanje i provođenje makrobonitetne politike.

Napomena: Obrub oko kruga označuje pravo glasa. U slučaju neodlučenog broja glasova pri donošenju odluka odlučujući je glas predsjednika Vijeća.

Vijeće za financijsku stabilnost međuinstitucionalno je tijelo koje oblikuje makrobonitetnu politiku Republike Hrvatske. Vijeće je sastavljeno od predstavnika HNB-a, Hanfe, Ministarstva financija RH i HAOD-a.

Članovi Vijeća:

 1. Prof. dr. sc. Boris Vujčić, guverner Hrvatske narodne banke, predsjednik Vijeća
 2. Dr. sc. Sandra Švaljek, zamjenica guvernera HNB-a
 3. Dr. sc. Tomislav Ćorić, viceguverner HNB-a
 4. Mr. sc. Vedran Šošić, glavni ekonomist HNB-a
 5. Dr. sc. Marko Primorac, ministar financija Republike Hrvatske
 6. Hrvoje Radovanić, ravnatelj Uprave za upravljanje javnim dugom
 7. Dr. sc. Ante Žigman, predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa)
 8. Dr. sc. Tomislav Ridzak, član Upravnog vijeća Hanfe
 9. Marija Hrebac, direktorica Hrvatske agencije za osiguranje depozita (HAOD)
 10. Branka Križanić, voditeljica odjela sanacije institucija (HAOD)

Glavni zadaci Vijeća koji su definirani Zakonom obuhvaćaju:

 1. oblikovanje makrobonitetne politike Republike Hrvatske
 2. identifikaciju, ocjenjivanje i razmatranje sistemskih rizika
 3. osiguranje suradnje i razmjene informacija između nadležnih tijela za potrebe provođenja Zakona o Vijeću za financijsku stabilnost, a osobito ako nastanu krizne situacije
 4. poduzimanje aktivnosti vezanih uz ispunjavanje zahtjeva iz upozorenja i preporuka ESRB-a i priprema odgovarajućih obrazloženja u slučaju neispunjavanja tih zahtjeva
 5. usklađivanje metodologije za identifikaciju sistemski važnih financijskih institucija ili struktura
 6. izdavanje upozorenja i preporuka vezanih uz sistemske rizike i financijsku stabilnost
 7. sudjelovanje u oblikovanju i provođenju aktivnosti vezanih uz oporavak i sanaciju kreditnih institucija i nebankovnih financijskih institucija
 8. sudjelovanje u oblikovanju sustava osiguranja depozita
 9. sudjelovanje u oblikovanju sustava za zaštitu ulagatelja i
 10. ostale zadatke određene Zakonom o Vijeću za financijsku stabilnost.

Najvažnija ovlast Vijeća odnosi se na izdavanje upozorenja i preporuka nadležnim tijelima, drugim tijelima državne uprave i pravnim osobama s javnim ovlastima koji djeluju u Republici Hrvatskoj. Upozorenja služe za skretanje pozornosti na sistemske rizike koji mogu ugroziti financijsku stabilnost, a preporukama se upućuje na potrebu uvođenja novih ili izmjena postojećih mjera i instrumenata koji bi se trebali poduzeti radi očuvanja financijske stabilnosti u Republici Hrvatskoj. Tijela i pravne osobe kojima je Vijeće izdalo preporuku dužni su postupiti u skladu s preporukom i redovito obavještavati Vijeće o poduzetim aktivnostima u vezi s izvršavanjem preporuke.

Na razini Europske unije za makrobonitetni nadzor financijskog sustava zadužen je Europski odbor za sistemske rizike (engl. European Systemic Risk Board - ESRB). Kako bi se osigurao održiv doprinos financijskog sektora gospodarskom rastu, njegovi glavni zadaci obuhvaćaju prevenciju, ublažavanje i izbjegavanje sistemskih rizika te jačanje otpornosti sustava na financijske šokove.